Červenec 2007

Aforismy II

30. července 2007 v 17:21 Leonardo da Vinci
Prohřešil bych se proti Bohu i lidem, kdyby mé dílo nedosáhlo takové kvality, jaké mělo.
Nikdy nevysvětlujte. Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám stejně neuvěří.
Žádný člověk není takový hlupák, aby nedosáhl úspěchu aspoň v jedné věci, je-li vytrvalý.
Velká láska se rodí z poznání osoby nebo věci, kterou milujeme. Neznáš-li ji, nemůžeš ji milovat - leda chudě.
Nenalhávej si minulost podle potřeby.
Není hoden života, pro koho nemá život cenu.
Chval přítele veřejně a kárej ho mezi čtyřma očima.
Kdo může jít k prameni, ať nechodí ke džbánu.
Špatný žák, který nepřevyšuje svého mistra.
Tam, kde umírá naděje, vzniká prázdnota.
Člověk má úžasnou schopnost hovořit, ale většina z toho, co říká je prázdná a klamná. Zvířata jí mají méně, ale to málo, co sdělují, je užitečné a pravdivé. A je lepší malá a pravdivá věc než obrovská faleš.
Válka je nejbestiálnějším šílenstvím.
Nejrychleji se rodí strach.

Obrazy

26. července 2007 v 17:59 Leonardo da Vinci

Aforismy

21. července 2007 v 15:32 | z knihy Život a dílo mistra Leonarda |  Leonardo da Vinci
Moudrost je dcerou zkušenosti.
Ti, kdo si zamilují praxi bez vědy, jsou jako lodivod, jenž vstupuje na loď bez kormidla a kompasu, takže nikdy s jistotou neví kam pluje.
Než uděláš z případu obecné pravidlo, dvakrát či třikrát je vyzkoušej, zda pokusy dávají stejné výsledky.
V přírodě není účinku bez příčiny; pochopíš-li příčinu, nebudeš potřebovat pokus.
Příroda své zákony neporušuje.
Pohyb je příčinou všeho života.
Síla je příčinou pohybu a pohyb je příčinou síly.
Nutnost je učitelkou i ochránkyní přírody.
Duše touží být se svým tělem, protože bez jeho orgánů nemůže vnímat ani jednat.
Život dobře využitý je dlouhý život.
Tak, jako užitečně strávený den přináší radostný spánek, i dobře využitý život přináší radostnou smrt.
Ctižádostivci, kteří nejsou sppokojeni s dary života ano krásou světa, jsou potrestáni tak, že promrhají život a prospěšnost i krása světa jim unikne.
Víc lidí zahubí ústa nežli meč.
Kdo netrestá zlo, dovoluje, aby se dělo.
Nemůžeme mít větší ani menší moc než tu, kterou máme sami nad sebou.
Svobodný člověk je poslušnější.
Láska zvítězí nade vším.
Pravda alež se od sebe liší jako světlo od tmy. Pravda je tak skvělá, že i když se týká prostých a neušlechtilých věcí, mnohokrát předčí lži o věcech velkolepých a vznešených, protože pravda je pokrmem charakteru ušlecgtilých, nikoli slabých.
Kdo málo myslí, často chybuje.
Zkušenost učí, že ten, kdo nikomu nevěří, bude podveden.
Kdo nemá z ničeho strach, bývá často postihován a mnoho pak lituje.
Věcí, kterou čím více potřebujeme, tím více ji odmítáme, je rada: a slyšet ji nechtějí ti, kdo jí nejvíce potřebují, tedy nevzdělanci.
Netuž po bohatství, protože je můžeš ztratit. Naším skutečným bohatstvím je ctnost, ktará nám poskytuje tu pravou odměnu - nemůžeme ji ztratit a neopustí nás do konce života. Veškerý majetek a blahobyt opatrujeme se strachem, a když jej ztratíme, zůstaneme v opovržení a potupě.

Životopis

21. července 2007 v 15:12 Leonardo da Vinci
Narodil se 15.dubna jako nemanželský syn úspěšného notáře Antonia Da Vinci a Cateriny chudé služky v jejich domě. Leonardo strávil prvních patnáct let svého života v rodném domě ve Vinci, kde nejvíce času trávil se svým strýcem Francescem, který byl Leonardovým učitelem a vzbudil u něj zájem o přírodu a povzbuzoval ho ke kreslení. V roce 1467 se přestěhoval do Florencie, kde se jeho otec oženil a společně bydleli v domě poblíž Piazza della Signoria. Zde začal Leonardo dostával hodiny hudby, gramatiky a geometrie.Skvěle hrál na lyru a stále velmi rád kreslil. Leonardo se. zajímal o stroje a nástroje, které řemeslníci v dílnách používali. Leonardův otec chtěl, aby se stal po něm právníkem, ale Leonardo se nakláněl jiným směrem. Jeho umělecké zájmy byly až moc velké, a tak ho otec dal do učení k Verrocchiovi známému zlatníkovi, sochaři, malíři a konstruktérovi.
Pod Verrocchiovým vedením se naučil stínovat stříbrnou tužkou, dělat rychlé skici inkoustem a portretizovat a další techniky . Říká se se, že když dostal Verrocchi zakázku na Křest Kristův Leonardo dostal úkol namalovat hlavu anděla a krajinu za ním a nakreslil ho tak dokonale, že Verrocchi zlomil svůj štětec jako by se chtěl sklonit před Leonardovým talentem. Během svého života si Leonardo dělal poznámky a nákresy v širokém rozmezí od anatomie a botaniky po astronomii. Těchto poznámek se dochovalo více než 3000 stran. Leonardo byl levák a psal neobvyklým způsobem, zprava doleva s obrácenými písmeny. Tomuto způsobu se říká zrcadlové písmo. Dá se číst tak, že stránku držíme před zrcadlem.
Roku 1472 byl Leonardo přijat do spolku Sv.Lukáše, malířského cechu, ale dále se učil u Verrocchia. Ve 24 letech opustil Leonardo Verrocchiovu dílnu.Ale když Verrocchi dostal zakázku na jezdeckou sochu, tak mu Leonardo ihned nabídl pomoc. Když Leonardo zrovna nepracoval, tak navštěvoval laboratoř Tommase Masiniho, přezdívaného Zoroastro, řemeslníka výborného ve slévání, mechanice a hydraulice. Zde Leonardo projektoval mosty, hydraulická zařízení a válečné stroje.
Poté odjel do Milána, aby odlil pro Lorenze jezdeckou sochu. Leonardo důkladně prozkoumal koně už v době, kdy pomáhal Verrocchiovi s jeho jezdeckou sochou, takže mu nic nebránilo začít v práci,ale nejdříve byl povolán k Ludvíkovi, milánskému vévodovy ,aby sestrojil válečné stroje a obrovský jezdecký pomník. V Miláně se nechal okouzlit pro mnoho projektů a ani mor ho nedokázal zastavit, právě naopak.
Roku 1489 konečně povolal mistry slévače, aby se mohlo začít se sochou.Ale v práci ho "rozptylovala" anatomie. Původně byl motivován čistě umělecky,ale později se zapojil do vědecké klasifikace. Verrocchio i Lorenzo umírají a mezitím Leonardo přechází z jednoho zaměstnání do druhého.Hlavně se zajímal o vědu a úzce spolupracoval s Lucous Paciolim. Roku 1499 napadlo Miláno vojsko a zničili Leonardův hliněný model koně a bronz, který byl na tento účel vymezen byl použit na výrobu děla.
Poté odjíždí z Milána a střídá místa bydliště až nakonec zůstane v klášteře Sanktissima Annunsiata ve Florencii. Po roce 1502 strávil Leonardo s Césarem Borgii dva roky v pevnostech mezi Urbiem a jaderským pobřežím. Roku 1504 po jeho návratu do Florencie se dozvěděl, že jeho otec zemřel a ne moc dlouho potom se dostavil další neúspěch. Chtěl vyzkoušet starou techniku malířství enkaustiku, to je když se zeď zahřívá horkým voskem a mělo se docílit lesku,ale místo toho se Leonardovi barvy roztekly. A o pokus namalovat obraz zvaný Bitva o Anghiary se již znovu nepokusil.
Poté se Leonardo znovu vrátil do Milána, kam ho pozval Charles z Ambois Zde se věnoval hlavně vědě, ale po opětném nástupu Sfozů Leonardo odjíždí do Říma. Leonardo zde byl host kardinála Giuliana Medicijského.Pokračoval zde se studií matematiky a to hlavně problematiky kvadratury kruhu a začal psát pojednán í o geometrii.
Roku 1517 se vydal do Francie kde prožil zbytek svého života. František I., panovník, který v této době vládl, ho zahrnoval poctami , což dokazuje fakt, že Leonardo byl poctěn titulem dvorního malíře, či to, že začal dostávat penzi.
Leonardo umírá v Cleux 2. května 1519 a zanechává po sobě mnoho významných děl.